flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

 

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами працівників Харківського  апеляційного господарського суду, протокол від

02 грудня 2016 року №6

 

  

м. Харків

1. Загальні положення

          1.1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

1.2. Внутрішній трудовий розпорядок для працівників Харківського апеляційного господарського суду (далі - суду) визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку суду розроблено з урахуванням вимог Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Кодексу законів про працю України та мають своєю метою забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомого і сумлінного виконання працівниками суду своїх трудових обов’язків.

            1.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) поширюються на суддів та працівників апарату суду (працівників патронатної служби, службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування та робітників) Харківського апеляційного господарського суду. Недотримання або порушення зазначених правил є підставою для застосування, передбаченої чинним законодавством, відповідальності до винних.

            1.5. Усі питання, пов'язані із застосуванням цих Правил, вирішуються
керівництвом суду в межах повноважень наданих йому актами законодавства.

 

2. Порядок прийняття та звільнення працівників суду

2.1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору в установленому законом порядку.

Зарахування  суддів до штату  суду здійснюється  відповідно до Конституції України, діючого трудового законодавства, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на підставі наказу, що видається головою суду згідно акту про обрання, переведення на посаду судді.

Прийняття на роботу працівників апарату суду здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та діючого трудового законодавства, за наказом, що видає керівник апарату  суду. В наказі вказується найменування посади, згідно із штатним розписом та умови оплати праці. Наказ доводиться до відома працівника під розпис.

            2.2. Під час укладення трудового договору громадяни зобов'язані подати до відділу управління персоналом:

         - заяву про зарахування судді до штату, копію нормативного акту, на підставі якого суддя зараховується до штату суду;

         - заяву про прийняття на роботу;

         - паспорт громадянина України;

         - трудову книжку, оформлену в установленому порядку (у разі наявності);

         - послужний список (у разі наявності);

         - військовий квиток (для військовозобов’язаних), приписне свідоцтво (для призовників);

        - диплом або інший документ, що засвідчує необхідну освіту чи професійну підготовку (при прийомі на посаду, яка потребує спеціальних знань) з додатками до дипломів;

         - документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

         - облікову картку фізичної особи платника податків;

         - заповнену особову картку;

         - дві фотокартки розміром 4х6 та 3х4.

         Прийняття на роботу без зазначених документів не допускається.

         Забороняється вимагати від працівників при прийнятті на роботу документи, подання яких не передбачено законодавством.

         2.3. Під час укладення трудового договору може встановлюватись випробування відповідно до трудового законодавства. Умова про випробування зазначається в наказі про прийняття на роботу.

         2.4. Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведення його, в установленому порядку, на іншу роботу

спеціаліст відділу управління персоналом зобов'язаний:

         - роз’яснити працівникові апарату суду його права й обв’язки, істотні умови праці та умови оплати праці,

- ознайомити працівника апарату суду з посадовою або робочою інструкцією під розписку та надати йому копію вказаної інструкції,

- ознайомити працівника суду з Правилами внутрішнього трудового розпорядку суду, з Правилами поведінки працівника суду з відміткою про це в особовій справі кожного працівника,

- забезпечити працівника індивідуальною карткою пропускної системи;

відповідальний за організацію заходів з охорони праці зобов’язаний:

- проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту;

керівник структурного підрозділу, в якому буде працювати особа зобов’язаний:

- визначити працівникові робоче місце,

- забезпечити його необхідними для роботи засобами.

         2.5. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки у порядку, встановленому чинним законодавством.

         2.6. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

2.7. Наказ про відрахування судді зі штату суду видає голова суду на підставі нормативного акту про звільнення або переведення судді.

2.8. Припинення трудового договору працівників апарату суду оформлюється наказом керівника апарату суду.

2.9. У день звільнення працівнику видається його трудова книжка із
занесеним до неї записом про звільнення та провадиться з ним остаточний
розрахунок. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

3. Основні права й обов'язки працівників суду

         3.1. Права та обов'язки  судді  визначені  статтею 55 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів» та Кодексом професійної етики судді.

         3.2. Працівники апарату суду мають право:

         користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;

         брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;

         на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівництва суду, співробітників і громадян;

         вимагати затвердження керівництвом суду чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

         на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків;

         на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, досвіду та стажу роботи;

         на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

         захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

3.3. Працівники апарату суду зобов`язані:

         дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

         не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

         сумлінно та на належному організаційному рівні виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

         виконувати свої посадові обов`язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

         зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

         діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, працівник апарату суду зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;

         шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави;

         дотримуватись офіційно-ділового стилю у зовнішньому вигляді;

         підтримувати своє робоче місце та службове приміщення у порядку й чистоті, дбайливо ставитися до майна та обладнання, забезпечувати їх ефективне і раціональне використання та збереження у встановленому порядку;

         постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень, як за освітньо-професійними програмами, так і шляхом самоосвіти;

         своєчасно і точно виконувати розпорядження і вказівки своїх безпосередніх керівників;

         виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки;

         вживати заходів щодо негайного усунення причин і умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальну діяльність суду і своєчасно повідомляти про це відповідальних осіб, керівництво суду;

         суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування) суду.

         3.4. Конкретний перелік посадових обов’язків працівників апарату суду визначається посадовими та робочими інструкціями, що розробляються на кожну штатну посаду та затверджуються керівником апарату суду, або особою, яка виконує його обов’язки.

         3.5. З метою реалізації принципу неупередженості суддів та працівників апарату, обмеження їх поза процесуального спілкування з представниками сторін у справах, а також з метою посилення їх безпеки, усім працівникам суду безумовно дотримуватись вимоги щодо обмеження доступу представників сторін у справах та інших сторонніх осіб до 2-го та 3-го поверхів приміщення суду.

 

4. Основні обов'язки керівництва суду

4.1. Керівництво суду зобов'язане:

належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;

забезпечити здорові та безпечні умови праці;

контролювати виконання працівниками вимог законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил поведінки працівника суду, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

виплачувати заробітну плату два рази на місяць в обумовлені строки;

постійно вдосконалювати організацію роботи суду, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників;

створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників;

сприяти запровадженню нових прогресивних методів та форм роботи;

постійно контролювати знання та виконання працівниками вимог інструкцій по охороні праці та протипожежній охороні;

не приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників.

 

5. Робочий час і його використання. Час відпочинку.

5.1. Для працівників суду встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з  двома вихідними днями – суботою та неділею. Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.2. Для працівників суду встановлюється такий час початку і закінчення роботи:

початок роботи о 9.00;

закінчення роботи о 18.00 (у п'ятницю о 16.45).

5.3. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування з 13.00 по 13.45. Перерва не включається в робочий час. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

5.4. В суді встановлено пропускний режим. Вхід і вихід працівників суду здійснюється через турнікети електронної системи допуску з обов’язковим використанням індивідуальних карток системи санкціонованого допуску.

5.5. До початку робочого дня кожний працівник зобов'язаний відмітити свій прихід на роботу у книзі обліку, що ведеться у встановленому в суді порядку.

5.6. Працівник, який з'явився на роботу у нетверезому стані, не допускається до роботи в цей день, про що відповідальними особами складається акт. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни повинне бути отримане письмове пояснення. У відповідності до чинного законодавства, на підставі наявних матеріалів вирішується питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності.

5.7. У випадку несвоєчасної явки на роботу або дострокового залишення свого робочого місця без поважної причини особа, яка допустила таке порушення, надає письмове пояснення та до неї застосовуються передбачені законодавством заходи дисциплінарного характеру.

5.8. Питання зміни часу початку та закінчення роботи для окремих
працівників, при необхідності, вирішується керівництвом суду в індивідуальному
порядку.

5.9. Працівники суду у робочий час можуть відлучатись за межі приміщення суду з дозволу безпосереднього керівника за умови повідомлення про це відповідального працівника відділу управління персоналом.

5.10. Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

Порядок надання щорічних оплачуваних та додаткових відпусток суддям визначений статтею 136 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статтею 10 Закону України «Про відпустки».

Тривалість та порядок надання щорічних основних та додаткових відпусток працівникам апарату суду (працівникам патронатної служби, службовцям, працівникам, які виконують функції з обслуговування та робітникам) визначені статтями 6, 8, 10 Закону України «Про відпустки» та Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року №1290.

5.11. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується керівництвом суду на кожен календарний рік не пізніше 5 січня. Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку. Графік доводиться до відома всіх працівників під розпис.

5.12. Надання відпусток суддям оформляється наказом голови суду, працівникам апарату суду – наказом керівника апарату суду.

5.13. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.14. За рішенням керівництва суду, у зв'язку з невідкладною виробничою потребою, суддя може бути відкликаний із щорічної відпустки. Частина невикористаної відпустки надається у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році. Відкликання  зі щорічних відпусток інших працівників апарату суду допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків та в інших випадках, передбачених законодавством. В разі відкликання працівника із щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

5.15. Працівникам, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі без відриву від виробництва, впродовж навчального року надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням  відповідно до чинного законодавства.

 

6. Заохочення за успіхи у роботі

            6.1.Суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами. Суддя може бути нагороджений державними нагородами лише за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах пов’язаних із ризиком для життя, відповідно до пункту 9 статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

         6.2. За зразкове виконання своїх службових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення у роботі до працівників апарату суду застосовуються такі види заохочення:

         встановлення відповідних надбавок та преміювання;

         оголошення подяки;

         нагородження грамотою, відзнакою;

         За особливі трудові заслуги працівники апарату суду можуть представлятись до державних нагород та присвоєння почесних звань.

Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надається перевага під час просування по службі.

6.3. Заохочення оголошуються у наказі, доводяться до відома всього трудового колективу та заносяться до трудової книжки працівника.

 

7. Стягнення за порушення трудової дисципліни

7.1. Заходи дисциплінарного впливу щодо суддів застосовуються згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

7.2. До працівників апарату суду за порушення трудової дисципліни, цих Правил може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

догана,

звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40  КЗпП України.

7.3. Дисциплінарні стягнення до працівників апарату суду застосовується керівником апарату суду та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.

7.4. Керівники структурних підрозділів  суду зобов’язані вживати заходів щодо дотримання підлеглими працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил поведінки працівника суду в межах своїх повноважень, відповідно до законодавства.

7.5. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни повинно бути отримане письмове пояснення. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Відмова працівника від надання пояснення не може бути перешкодою для накладення стягнення.

7.6. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

7.7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року, за поданням безпосереднього керівника. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до відома всіх працівників суду під особистий розпис та розміщуються у доступному для всіх працівників місці.

 

 

 

 

Відділ управління персоналом

Харківського апеляційного господарського суду